ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ปีงบประมาณ 2562

คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ปีงบประมาณ 2562

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนล่าง พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส  จำนวนทั้งสิ้น 50 สถานี (ชายฝั่ง และห่างฝั่ง 3 กิโลเมตร) เป็นประจำทุก 3 เดือน ประกอบด้วย 12 ปัจจัย ได้แก่ อุณหภูมิน้ำทะเล ความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง ความโปร่งแสง สารแขวนลอยในน้ำทะเล ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ ปริมาณสารอาหาร (ไนไตร์ท-ไนโตรเจน ไนเตรท-ไนโตรเจน แอมโมเนีย-ไนโตรเจน และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส) รวมทั้งคลอโรฟิลล์ เอ และแบคทีเรีย   โคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ำทะเล

          นำค่าคุณภาพน้ำทั้งหมด 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ ความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลายน้ำ อุณหภูมิ สารแขวนลอยทั้งหมด ไนเตรท-ไนโตรเจน ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด นำข้อมูลคุณภาพน้ำคำนวณหาค่าดัชนีคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง (Marine Water Quality Index) เพื่อเป็นตัวบ่งบอกถึงสถานภาพของคุณภาพน้ำ 5 ระดับคือ  ดีมาก ดี  พอใช้  เสื่อมโทรม เสื่อมโทรมมาก

ดาวน์โหลด

คุณภาพน้ำ_ธันวาคม 2561
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.36 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 209
คุณภาพน้ำ_กุมภาพันธ์ 62
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.43 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 239
คุณภาพน้ำ_มิถุนายน 62
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.47 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 192
คุณภาพน้ำ_สิงหาคม 62
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.48 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 250