ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เดือนพฤศจิกายน 2562

สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เดือนพฤศจิกายน 2562

     ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนล่าง พื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี
และนราธิวาส จำนวนทั้งสิ้น 25 สถานี (ชายฝั่ง 500 เมตร และห่างฝั่ง 3 กิโลเมตร) เป็นประจำทุก 3 เดือน ประกอบด้วย 12 ปัจจัย ได้แก่ อุณหภูมิน้ำทะเล
ความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง ความโปร่งแสง สารแขวนลอยในน้ำทะเล ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ ปริมาณสารอาหาร (ไนไตร์ท-ไนโตรเจน  
ไนเตรท-ไนโตรเจน แอมโมเนีย-ไนโตรเจน และ ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส) รวมทั้งคลอโรฟิลล์ เอ และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ำทะเล

     นำค่าคุณภาพน้ำทั้งหมด 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลายน้ำ อุณหภูมิ สารแขวนลอยทั้งหมด แบคทีเรียกลุ่ม
โคลิฟอร์มทั้งหมด ปริมาณสารอาหารไนเตรท ฟอสเฟต และแอมโมเนีย   นำข้อมูลคุณภาพน้ำคำนวณหาค่าดัชนีคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง (Marine Water
Quality Index) เพื่อเป็นตัวบ่งบอกถึงสถานภาพของคุณภาพน้ำ 5 ระดับคือ  ดีมาก ดี  พอใช้  เสื่อมโทรม เสื่อมโทรมมาก

 

ดาวน์โหลด

Website_พฤศจิกายน 2562
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 211