ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทล. เข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ มอ.หาดใหญ่

ศวทล. เข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ มอ.หาดใหญ่

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมเลิศ พัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึกLRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมเสวนา ในหัวข้อ "นโยบายด้านการจัดการชายฝั่งทะเลของประเทศ" ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน เอกชน และสถาบันการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมมือกัน
วิเคราะห์และหาทางเลือกเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสม