ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทล. สำรวจประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง

ศวทล. สำรวจประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง

วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ได้ออกปฏิบัติงานโครงการสำรวจ
และประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อติดตามสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารขั้นต้นตลอดพื้นที่ชายฝั่งตั้งแต่เขต
อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ถึง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  โดยได้สำรวจความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์น้ำกลุ่มแพลงก์ตอนพืช 
แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์น้ำวัยอ่อน สัตว์ทะเลหน้าดิน และตรวจวัดคุณภาพน้ำ รวม 21 สถานี ในเบื้องต้นผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ อยู่ในเกณฑ์ปกติ