ข่าวประชาสัมพันธ์

วิจัยเพื่อฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลที่ใช้เป็นแหล่งต้นพันธุ์ในการย้ายปลูก

วิจัยเพื่อฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลที่ใช้เป็นแหล่งต้นพันธุ์ในการย้ายปลูก

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ดำเนินการออกสำรวจแหล่งหญ้ากุยช่ายเข็ม Halodule pinifolia 
เพื่อทำการศึกษาทดลองเรื่องระยะเวลาการฟื้นตัวของแหล่งพันธุ์หญ้ากุยช่ายเข็มที่นำมาใช้เป็นต้นพันธุ์ในการย้ายปลูก โดยทำการสำรวจ 3 สถานี ได้แก่ 

          1.คลองตากใบตอนบน

          2.คลองตากใบตอนล่าง

          3.บริเวณอ่าวมะนาว 

และทำการวางจุดทดลอง สถานีละ 15 ซ้ำ ในการติดตามการฟื้นตัวของแหล่งพันธุ์หญ้ากุยช่ายเข็ม โดยจะติดตามผลทุกๆ 1 เดือน (เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของ
หญ้าทะเล  ความสูงของต้นหญ้าทะเล คุณภาพน้ำ และสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น)