ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เดือนมีนาคม 2563

สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เดือนมีนาคม 2563

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ด้าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนล่าง พื้นที่จังหวัดสงขลา
ปัตตานี และนราธิวาส จำนวนทั้งสิ้น 25 สถานี (ชายฝั่ง 500 เมตร และห่างฝั่ง 3 กิโลเมตร) เป็นประจำทุก 3 เดือน ประกอบด้วย 12 ปัจจัย ได้แก่
อุณหภูมิน้ำทะเล ความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง ความโปร่งแสง สารแขวนลอยในน้ำทะเล ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ ปริมาณสารอาหาร
(ไนไตร์ท-ไนโตรเจน ไนเตรท-ไนโตรเจน แอมโมเนีย-ไนโตรเจน และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส) รวมทั้งคลอโรฟิลล์ เอ และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด
ในน้ำทะเล นำค่าคุณภาพน้ำทั้งหมด 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง
ออกซิเจนละลายน้ำ อุณหภูมิ สารแขวนลอยทั้งหมด แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด ปริมาณสารอาหารไนเตรท ฟอสเฟต และแอมโมเนีย นำข้อมูลคุณภาพน้ำ คำนวณหาค่าดัชนีคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง (Marine Water Quality Index)
เพื่อเป็นตัวบ่งบอกถึงสถานภาพของคุณภาพน้ำ 
5 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ เสื่อมโทรม เสื่อมโทรมมาก

ดาวน์โหลด

Website_มีนาคม 2563
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.44 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 315