ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองประจำปี 2563

งบทดลองประจำปี 2563

รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563
ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (จังหวัดสงขลา)
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด

งวด 1 ประจำเดือนตุลาคม 2562
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 87
งวด 2 ประจำเดืนพฤศจิกายน 2562
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 85
งวด 3 ประจำเดือนธันวาคม 2562
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 88
งวด 4 ประจำเดืนอมกราคม 2563
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 82
งวด 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 85
งวด 6 ประจำเดือนมีนาคม 2563
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 88
งวด 7 ประจำเดือนเมษายน 2563
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 89
งวด 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 90
งวด 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2563
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 91
งวด 10 ประจำเดือนกรกฏาคม 2563
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 94
งวด 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2563
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 91
งวด 12 ประจำเดือนกันยายน 2563
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 85