ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมแลกเปลี่ยนพัฒนาการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)

ประชุมแลกเปลี่ยนพัฒนาการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น "โครงการจ้างที่ปรึกษา
ติดตามประเมินผลแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา" ณ มัสยิดบ้านสวนกง หมู่ 11 ต.นาทับ อ.จะนะ  จ.สงขลา
มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อมูลความต้องการของชุมชนและความคิดเห็นจากกลุ่มองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อประโยชน์
ต่อการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล และเจ้าหน้าที่ศูนย์ได้มีโอกาสพบปะเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อชี้แจงภารกิจการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่