ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทล. ร่วมพิธีเปิดซักซ้อมแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุอุทกภัย และดินถล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศวทล. ร่วมพิธีเปิดซักซ้อมแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุอุทกภัย และดินถล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ร่วมพิธีเปิดซักซ้อมแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุอุทกภัย และดินถล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมและบูรณาการในการปฏิบัติงาน
ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ อาคารสำนักงานกอง
กิจการขนส่ง (แพขนานยนต์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา