ข่าวประชาสัมพันธ์

เสวนายามเช้าจังหวัดสงขลา

เสวนายามเช้าจังหวัดสงขลา

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า โดยมี
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน ณ ตำหนักเขาน้อย (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงชลา) อำเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานภายในจังหวัดสงขลา