ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทล. ร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ศวทล. ร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นางสาวราตรี สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ร่วมประชุมมอบนโยบาย
ให้แก่ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี
ได้มอบแนวทางการดำเนินงานปี 2564 โดยให้เร่งรัดการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตลอดจนให้สานต่อการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์
ให้แก่ประชาชน ได้แก่ ปัญหาที่ดินทำกิน การจัดการน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ พร้อมให้เกิดการกระตุ้น
เศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้น้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนต่อไป