เอกสารเผยแพร่

หนังสือ

สถานภาพทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณเกาะโลซิน พ.ศ. 256..

สถานภาพทรัพยากรในระบบนิเวศชายฝั่งที่สำคัญพื้นที่อ่าวไทยตอนล่..

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน..

ความหลากหลายของทรัพยากร บริเวณปากคลองกระอาน

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

สัตว์มีกระดูกสันหลังในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แพลงก์ตอนในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

พรรณไม้ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ปลาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช

จำนวน 13 รายการ