เอกสารเผยแพร่

เอกสารประกอบการประชุม แนวทางการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการอนุรักษ์ โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา

แนบ 7. (ร่าง) แผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบ

แนบ 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัทลุง

แนบ 5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสงขลา

แนบ 3. สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

แนบ 2.เขตห้ามล่า_แนวเขตควบคุมพิเศษเพื่อการอนุรักษ์โลมา

แนบ 2. เขตห้ามล่า_ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองโลมาอิรวดี

แนบ 2. เขตห้ามล่า_เขตอนุรักษ์พืชพันธุ์สัตว์น้ำ (ทะเลสาบสงขลา..

แนบ 1. การดำเนินงานที่ผ่านมากรม ทช.