ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาจ้างทำซั้งเชือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างทำซั้งเชือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ดาวน์โหลด

ประกาศเชิญชวน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.19 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 44
เอกสารประกวดราคาจ้าง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.68 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 41
ราคากลาง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 50
TOR
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.69 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 56