ข่าวประชาสัมพันธ์

สสค. สทช.1 จัดการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.ตราด ตามมาตรา 12 พรบ.ทช. พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2564

สสค. สทช.1 จัดการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.ตราด ตามมาตรา 12 พรบ.ทช. พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2564

      วันที่ 21 กรกฎาคม 2653 เวลา 13.30 น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดย ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตราด ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุม มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ กลุ่มเครือข่าย ที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการฯ เข้าร่วม มีวาระการประชุมโดยสรุป ดังนี้
    1. เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
    2. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 (ประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563)
    3. เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
         3.1 แต่งตั้งกรรมการ เลขานุการ และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.ตราด
         3.2 ผลการดำเนินงาน โครงการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จ.ตราด
         3.3 แผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ระยะที่ 1 (2563-2565)  
         3.4 ผลการดำเนินโครงการขยายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออกในประเทศไทย (SDS-SEA/CM) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับ UNDP/GEF/PEMSEA จังหวัดตราด
    4. เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
         4.1 การดำเนินการเพื่อออกกฎกระทรวง กำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ตาม ม.18
         4.2 ขอปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดทั้ง 3 คณะ