ข่าวประชาสัมพันธ์

สสค. สทช.1 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

สสค. สทช.1 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดย ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดระยอง ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ ซูม มีตติ้ง (Zoom Meeting) โดยมีนายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผอ.สทช.1 เป็นประธานในการประชุม มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ กลุ่มเครือข่ายที่ดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน โดยจัดให้มีวาระการประชุม ดังนี้
1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. รับรองรายงานการประชุม
3. เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
   3.1 การดำเนินงานเพิ่มและฟื้นฟูป่าชายเลน และการดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง/ทะลายคันดิน การฟื้นฟู บำรุงรักษาพื้นที่  ที่ถูกบุกรุก
   3.2 การดำเนินการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
   3.3 โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” และ“มหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส” 
   3.4 คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 977/2563 เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรไม้เทียนทะเล 
   3.5 คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 464/2564 เรื่อง การคุ้มครองทรัพยากรปะการังในบริเวณพื้นที่กองหินใต้น้ำพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดชุมพร จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดปัตตานี และจังหวัดพังงา 
   3.6 คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 673/2564 เรื่อง การคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะสะเก็ด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
   3.7 การป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)
   3.8 โครงการจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม 
   3.9 สถานการณ์ปะการังฟอกขาวในพื้นที่จังหวัดระยอง
   3.10 ผลการดำเนินงานการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดระยอง 
   3.11 แผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดระยอง
   3.12 การจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการ กัดเซาะชายฝั่งจังหวัดระยอง ตามมาตรา 13 (7) แห่ง พ.ร.บ. ทช. พ.ศ. 2558
   3.13 ชุมชนชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดระยองที่ยื่นขอจดแจ้ง และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นชุมชนชายฝั่งจากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว และได้รับการสนับสนุนโครงการเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามมาตรา 16 (2) แห่ง พ.ร.บ. ทช. พ.ศ. 2558