ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาจ้างทำซั้งเชือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างทำซั้งเชือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกวดราคาจ้างท
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 31
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.65 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 41
ราคากลาง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.27 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 47
TOR ซั้งเชือก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.63 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 71