ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำสร้างการอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำสร้างการอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564  ระหว่างเวลา 08.30น. ถึง 16.30 น.

ดาวน์โหลด

ประกาศเชิญชวน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.32 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 51
เอกสารประกวดราคา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.00 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 47
TOR ทุ่นแพ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 55
ราคากลาง ทุ่นแพ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 57