ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำกระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลส่งเสริมรายได้ให้ชุมชนชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำกระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลส่งเสริมรายได้ให้ชุมชนชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ดาวน์โหลด

ประกาศเชิญชวน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.26 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 77
เอกสารประกวดราคา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.86 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 80
TOR กระชัง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.96 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 122
ราคากลาง กระชัง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 68