ข่าวประชาสัมพันธ์

สสค. สทช.1 เข้ารับการขึ้นทะเบียน จดแจ้งชุมชนชายฝั่งและรับสมัคร อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

สสค. สทช.1 เข้ารับการขึ้นทะเบียน จดแจ้งชุมชนชายฝั่งและรับสมัคร อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดย ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง ประสานเข้าพบกลุ่มชุมชนชายฝั่งเพื่อชี้แจง ความเป็นมาและการดำเนินในพื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยว และได้รับการขึ้นทะเบียน จดแจ้งชุมชนชายฝั่ง กลุ่มผู้ประกอบการเจดีย์กลางน้ำ ณ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา เจดีย์กลางน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง รวมทั้งสิ้น 16 คน โดยนายวินัย บุญล้อม ผอ.ส่วนส่งเสริมฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักการ คุณสมบัติ วิธีการในการขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง พร้อมกับได้รับสมัครสมาชิกชุมชนชายฝั่งเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ของกรมอีกด้วย
       ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลุ่มเครือข่ายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน