ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการจ้างทำซั้งเชือก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการจ้างทำซั้งเชือก

จังหวัดระยอง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างทำซั้งเชือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวงเงินงบประมาณ ๑๐,๖๒๘,๗๐๐ บาท (สิบล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

ประกาศแผนซั้งเชือก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 20