ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา งานซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรแปดริ้ว จำกัด  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 441,ุ600.00 บาท (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อย

บาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

4
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 19