ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำสร้างการอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำสร้างการอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ดาวน์โหลด

6
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.88 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 17
7
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.28 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 17
TOR ทุ่นแพ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.92 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29
ราคากลาง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 18