ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอทล.จันทบุรี ออกปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่ทะเลอ่าวไทย ฝั่งตะวันออก ในเขต จ.จันทบุรี

ศอทล.จันทบุรี ออกปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่ทะเลอ่าวไทย  ฝั่งตะวันออก ในเขต จ.จันทบุรี

วันที่ 23 กันยายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดจันทบุรี นำเรือทรัพยากรฯ 101 ออกปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่ทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ในเขต จังหวัดจันทบุรี ได้ทำการตรวจใบอนุญาตทำการประมง เครื่องมือประมง เอกสารคนประจำเรือ และได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การทำประมง เพื่อไม่ให้ละเมิด หรือกระทำผิดกฏหมายตาม พรบ.ทช.พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดประมง พ.ศ.2558 พบเรือประมงจำนวน 5 ลำ ลูกจ้างเรือประมงรวมจำนวน 37 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ชื่อเรือ : ส.ทรัพย์สิริมา ทะเบียนเรือเลขที่ : 319100624 ขนาดเรือ :  34.51 ตันกรอส
ประเภทเครื่องมือ : อวนครอบปลากะตัก
เครื่องหมายประจำเรือประมง : TM2051E
ใบอนุญาตทำการประมง : 612203010025
ผู้ควบคุมเรือประมง : นายอินทรีย์ สุขเกษม
มีลูกจ้างรวม : จำนวน 8 คน (ไทย 2 คน/กัมพูชา 7 คน )
  
2. ชื่อเรือ : ส.โชคเจริญชัย 4 ทะเบียนเรือเลขที่ :  302400699 ขนาดเรือ : 28.35 ตันกรอส
ประเภทเครื่องมือ : อวนครอบปลากะตัก
เครื่องหมายประจำเรือประมง : TS1182E
ใบอนุญาตทำการประมง : 652203010017
ผู้ควบคุมเรือประมง : นายดาวรุ่ง สุธาโร
มีลูกจ้างรวม : จำนวน 9 คน (ไทย 3 คน/กัมพูชา 7 คน ) 
  
3.ชื่อเรือ : ถ.ลาภรุ่งโรจน์ ทะเบียนเรือเลขที่ : 397702696 ขนาดเรือ :  39.42 ตันกรอส
ประเภทเครื่องมือ : อวนครอบปลากะตัก
เครื่องหมายประจำเรือประมง : TM2458E
ใบอนุญาตทำการประมง : 652203010012
ผู้ควบคุมเรือประมง : นายยุคล อายุยืน
มีลูกจ้างรวม : จำนวน 7 คน (ไทย 8 คน )

4.ชื่อเรือ : ส.โชคสมพงศ์ ทะเบียนเรือเลขที่ : 439400752 ขนาดเรือ :  56.58 ตันกรอส
ประเภทเครื่องมือ : อวนครอบปลากะตัก
เครื่องหมายประจำเรือประมง : TM1066E
ใบอนุญาตทำการประมง : 652203010036
ผู้ควบคุมเรือประมง : นายเดชา ภาคเจริญ
มีลูกจ้างรวม : จำนวน 10 คน (ไทย 3 คน/กัมพูชา 8 คน)

  5.ชื่อเรือ : เจริญทรัพย์ ทะเบียนเรือเลขที่ : 252322604ขนาดเรือ :  45.63 ตันกรอส
ประเภทเครื่องมือ : อวนครอบปลากะตัก
เครื่องหมายประจำเรือประมง : TM948E
ใบอนุญาตทำการประมง : 652203010003
ผู้ควบคุมเรือประมง : นายสมบัติ จินดา
มีลูกจ้างรวม : จำนวน 7 คน (ไทย 1 คน/กัมพูชา 7 คน)

สรุปผลการตรวจเรือประมงพาณิชย์
1.ไม่พบว่ามีการใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 18 ปี ไม่พบการใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และไม่ เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด 
2.การตรวจสอบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ  อุปกรณ์ความปลอดภัย ใบประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ เรือประมงทุกลำได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
3.ใบอนุญาตประมงพาณิชย์ การใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำ และที่เกี่ยวข้อง เรือประมงทุกลำได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 
4.ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.2557  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561   
5.ไม่พบการกระทำความผิดตาม พรบ.ทช.พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชกำหนดประมง พ.ศ.๒๕๕๘ 
6.ไม่พบการใช้สารเสพติด