ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอทล.จันทบุรี ออกปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่ทะเลอ่าวไทย ฝั่งตะวันออก ในเขต จ.จันทบุรี

ศอทล.จันทบุรี ออกปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่ทะเลอ่าวไทย ฝั่งตะวันออก ในเขต จ.จันทบุรี

วันที่ 28 กันยายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดจันทบุรี นำเรือทรัพยากรฯ 101 ออกปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่ทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ในเขต จังหวัดจันทบุรี ได้ทำการตรวจใบอนุญาติทำการประมง เครื่องมือประมง เอกสารคนประจำเรือ และได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การทำประมง เพื่อไม่ให้ละเมิด หรือกระทำผิดกฏหมายตาม พรบ.ทช.พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชกำหนดประมง พ.ศ.๒๕๕๘ พบเรือประมงจำนวน 6 ลำ ลูกจ้างเรือประมงรวมจำนวน 71 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ชื่อเรือ : ส.ทรัพย์สิริมา ทะเบียนเรือเลขที่ : 319100624 ขนาดเรือ :  34.51 ตันกรอส
ประเภทเครื่องมือ : อวนครอบปลากะตัก
เครื่องหมายประจำเรือประมง : TM2051E
ใบอนุญาตทำการประมง : 652203010027
ผู้ควบคุมเรือประมง : นายอินทรีย์ สุขเกษม
มีลูกจ้างรวม : จำนวน 9 คน (ไทย 2 คน/กัมพูชา 7 คน )
  
2. ชื่อเรือ : ส.สุภโชค 59 ทะเบียนเรือเลขที่ :  339000967 
ขนาดเรือ : 35.64 ตันกรอส
ประเภทเครื่องมือ : อวนครอบปลากะตัก
เครื่องหมายประจำเรือประมง : TM1959E
ใบอนุญาตทำการประมง : 6522030010044
ผู้ควบคุมเรือประมง : นายวินิตย์ ประสงค์รัตน์
มีลูกจ้างรวม : จำนวน 9 คน (ไทย 3 คน/กัมพูชา 6 คน ) 
  
3.ชื่อเรือ : พีรพัฒน์ 1 ทะเบียนเรือเลขที่ : 397702696 ขนาดเรือ :  46.39 ตันกรอส
ประเภทเครื่องมือ : อวนครอบปลากะตัก
เครื่องหมายประจำเรือประมง : TM994E
ใบอนุญาตทำการประมง : 3100503074679
ผู้ควบคุมเรือประมง : นายวิชิต แก่นบุญ
มีลูกจ้างรวม : จำนวน 11 คน (ไทย 2 คน/กัมพูชา 9 คน )

4.ชื่อเรือ : ส.พัชรี ทะเบียนเรือเลขที่ : 282211697 
ขนาดเรือ :  51.68 ตันกรอส
ประเภทเครื่องมือ : อวนครอบปลากะตัก
เครื่องหมายประจำเรือประมง : TM1094E
ใบอนุญาตทำการประมง : 652203010006
ผู้ควบคุมเรือประมง : นายไพฑูรย์ เจริญกล้า
มีลูกจ้างรวม : จำนวน 19 คน 
(ไทย 2คน/เมียนมาร์ 17 คน)

  5.ชื่อเรือ : อาทิตยา 1 ทะเบียนเรือเลขที่ : 242110110 ขนาดเรือ :  46.71 ตันกรอส
ประเภทเครื่องมือ : อวนครอบปลากะตัก
เครื่องหมายประจำเรือประมง : TM929E
ใบอนุญาตทำการประมง : 652203010004
ผู้ควบคุมเรือประมง : นายอาธวัช ฉุยฉาย
มีลูกจ้างรวม : จำนวน 10 คน (ไทย 6 คน/กัมพูชา 4 คน)

6.ชื่อเรือ : เพรชสมุทร ทะเบียนเรือเลขที่ : 202203460 ขนาดเรือ :  25.57 ตันกรอส
ประเภทเครื่องมือ : อวนครอบปลากะตัก
เครื่องหมายประจำเรือประมง : TS1389E
ใบอนุญาตทำการประมง : 652203010016
ผู้ควบคุมเรือประมง : นายวิชิต โชคชัย
มีลูกจ้างรวม : จำนวน 13 คน (ไทย 1 คน/เมียนมาร์ 12 คน)

สรุปผลการตรวจเรือประมงพาณิชย์
1.ไม่พบว่ามีการใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 18 ปี ไม่พบการใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และไม่ เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด 
2.การตรวจสอบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ  อุปกรณ์ความปลอดภัย ใบประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ เรือประมงทุกลำได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
3.ใบอนุญาตประมงพาณิชย์ การใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำ และที่เกี่ยวข้อง เรือประมงทุกลำได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 
4.ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.2557  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561   
5.ไม่พบการกระทำความผิดตาม พรบ.ทช.พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชกำหนดประมง พ.ศ.๒๕๕๘ 
6.ไม่พบการใช้สารเสพติด