ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจ้างจัดสร้างเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่ฝั่งกับป่าชายเลนในเมือง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  โครงการจ้างจัดสร้างเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่ฝั่งกับป่าชายเลนในเมือง

                     ด้วยจังหวัดระยอง โดย สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างจัดสร้างเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่ฝั่งกับป่าชายเลนในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ในวงเงินงบประมาณ ๒,๔๗๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งดำเนินการตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ  นั้น

                     จังหวัดระยอง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ดาวน์โหลด

ประกาศแผนจัดสร้างเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่ฝั่งกับป่าชายเลนในเมือง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 199