ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างทำทุ่นแนวเขตอนุรักษ์(ไข่ปลา) ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างทำทุ่นแนวเขตอนุรักษ์(ไข่ปลา) ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ดาวน์โหลด

ประกาศเชิญชวน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 198
เอกสารประกวดราคา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.34 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 195
ราคากลาง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 173
TOR
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.65 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 161