ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างทำซั้งเชือก ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างทำซั้งเชือก ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ดาวน์โหลด

ประกาศเชิญชวน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 171
เอกสารประกวดราคา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.34 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 171
ราคากลาง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 207
TOR ซั้งเชือก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.86 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 205