วันทะเลโลก ประจำปี 2562
ทรงพระเจริญ
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
DMCR Mobile Application
Facebook สบทช.1

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

ข่าวสาร สบทช.1

สสส.สบทช.1 จัดการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรฯตามมาตรา 12 จ.ตราด ครั้งที่1/2562
สสส.สบทช.1 จัดการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรฯตามมาตรา 12 จ.ตราด ครั้งที่1/2562

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดย ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม จัดการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตราด ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีนายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม มีวาระการประชุมโดยสรุป ดังนี้

- โครงการขยายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออกในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรม ทช. และ UNDP/GEF/PEMSEA จังหวัดตราด

- สรุปการรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.ตราด ด้านบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายหาด, ด้านทรัพยากรทางทะเล และ ด้านการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

- กรอบการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด (ชุดใหม่)

- ร่างคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนการดำเนินการแผนปฏิบัติการ การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการจังหวัดตราด

 

ภาพประกอบ