ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างทำทุ่นกันขยะ ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างทำทุ่นกันขยะ ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ดาวน์โหลด

ราคากลาง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 178
TOR
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.21 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 169
ประกาศเชิญชวน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 174
เอกสารประกวดราคา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 159