ทรงพระเจริญ
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
DMCR Mobile Application
Facebook สบทช.1

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

ข่าวสาร สบทช.1

สบช. สบทช.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยการปักไม้ไผ่ให้กับอาจารย์และนิสิตจุฬาลงกรณ์
สบช. สบทช.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยการปักไม้ไผ่ให้กับอาจารย์และนิสิตจุฬาลงกรณ์

วันที่ 14 -15 มีนาคม 2562 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดยส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการ บรรยายเกี่ยวกับการบริหารการจัดการชายฝั่งโดยการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยการปักไม้ไผ่เพื่อป้องกันการกัดเซาะเป็นโครงสร้างที่สามารถแก้ไขปัญหาการกัดเซาะได้ผลเป็นที่ประจักร ในพื้นที่ จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ให้กับอาจารย์และนิสิตจุฬาลงกรณ์ หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา)

ภาพประกอบ