ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างจัดสร้างเส้นทางศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนทางน้ำและพื้นที่อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างจัดสร้างเส้นทางศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนทางน้ำและพื้นที่อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง  ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่

          สถานที่ติดต่อ     สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑

                             เลขที่ 111/26  หมู่ 5  ตำบลเชิงเนิน  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

          โทรศัพท์          0 ๓๘02 0070

          โทรสาร           0 ๓๘02 0071

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

ดาวน์โหลด

ราคากลาง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 123
TOR
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 5.51 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 207
ร่างประกาศเชิญชวน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.10 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 130
ร่างเอกสารประกวดราคา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.43 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 166