ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างจัดสร้างเส้นทางศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนทางน้ำและพื้นที่อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างจัดสร้างเส้นทางศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนทางน้ำและพื้นที่อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ดาวน์โหลด

ประกาศเชิญชวน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.17 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 168
เอกสารประกวดราคา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.69 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 165
TOR (2)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 5.72 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 372
ราคากลาง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 135