ข่าวประชาสัมพันธ์

สอท. สบทช.1 ร่วมบูรณาการตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ 11/2562

สอท. สบทช.1 ร่วมบูรณาการตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ 11/2562

   วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดยสว่นอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับทีมสหวิชาชีพศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมบูรณาการตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ 11/2562 ณ บริเวณพื้นที่ทะเลจังหวัดระยอง 
   > ตรวจพบเรือประมงทะเล จำนวน 2 ลำ
   > ตรวจพบลูกจ้างเรือประมง รวมจำนวน 46 คน  (แยกเป็นสัญชาติไทย 6 คน/ กัมพูชา 14 คน เมียนมา 26 คน)
   โดยมีรายละเอียดการตรวจฯ ดังนี้
1. ชื่อเรือ : จ. จินดานาวี ทะเบียนเรือเลขที่ :  228609472 ขนาดเรือ :  72.24 ตันกรอส
ประเภทเครื่องมือ : อวนครอบปลากระตัก เครื่องหมายประจำเรือประมง : TL2040E
เจ้าของเรือ : นายบัญชา วิทยาธำรง ชื่อไต้ก๋งเรือ : นายเพียรศักดิ์ ประสิทธินาวา
มีลูกจ้างรวม : จำนวน 16 คน (ไทย 2 คน / กัมพูชา 14 คน)
2. ชื่อเรือ ศักดิ์มงคลนาวี 5 ทะเบียนเรือเลขที่ 319400422 ขนาดเรือ : 119.94 ตันกรอส
ประเภทเครื่องมือ : อวนล้อมจับ เครื่องหมายประจำเรือ : TL91B
เจ้าของเรือ : นายดิลก มังกรกิม ชื่อไต่ก๋งเรือ : นายประไพ เกตแก้ว
มีลูกจ้างรวม : จำนวน 30 คน (ไทย 4 คน / เมียนมา 26 คน)
       >> สรุปผลการตรวจบูรณาการแรงงานในกิจการประมงทะเลครั้งที่ 11/2562 จำนวน 2 ลำ ดังนี้<< 
    1. ไม่พบว่ามีการใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 18 ปี ไม่พบการใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด 
    2. การตรวจสอบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ อุปกรณ์ความปลอดภัย 
ใบประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ 
ม.258 เรือประมงทุกลำได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
    3. ใบอนุญาตประมงพาณิชย์ การใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำ และที่เกี่ยวข้อง เรือประมงทุกลำได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 
    4. ไม่พบการใช้ยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายบนเรือทุกลำ
    5. ไม่พบการกระทำความผิดตาม พรบ.ตรวจคนเข้าเมิอง พ.ศ.2522
    6.ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.2557(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561