ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างทำทุ่นปะการังเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างทำทุ่นปะการังเทียม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ดาวน์โหลด

ประกาศเชิญชวน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 170
เอกสารประกวดราคา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 137
ราคากลาง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 170
TOR
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 188