ข่าวประชาสัมพันธ์

สสค.สทช.1 ประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจในการเข้าไปดำเนินการจัดทำสะพานทางเดินศึกษา ในพื้นที่ป่าชายเลน ม.1 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

สสค.สทช.1 ประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจในการเข้าไปดำเนินการจัดทำสะพานทางเดินศึกษา ในพื้นที่ป่าชายเลน ม.1 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดตราด ประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจในการเข้าไปดำเนินการจัดทำสะพานทางเดินศึกษา ในพื้นที่ป่าชายเลน หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด อันเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 16 พรบ.ส่งเสริมฯ 2558 โดยมีชุมชนชายฝั่ง "กลุ่มประมงตำบลหาดเล็ก" นายกเทศมนตรีตำบลหาดเล็ก กำนันตำบลหาดเล็ก เจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช) ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดตราด อ.เมือง จ.ตราด เข้าร่วม