ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการจ้างจัดทำเส้นทางศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนทางน้ำ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โครงการจ้างจัดทำเส้นทางศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนทางน้ำ

                     ด้วยจังหวัดระยอง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างจัดทำเส้นทางศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ในวงเงินงบประมาณ ๑๒,๕๖๗,๑๐๐ บาท (สิบสองล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งดำเนินการตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ  นั้น

                     จังหวัดระยอง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ดาวน์โหลด

ประกาศแผน จัดทำเส้นทางศึกษาระบบนิเวศ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 137