ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาจ้างทำซั้งเชือก ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างทำซั้งเชือก ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 เมษายน 2563  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ดาวน์โหลด

ราคากลาง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 147
TOR ซั้งเชือก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.53 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 118
ประกาศเชิญชวน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 146
เอกสารประกวดราคาจ้าง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 150