ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.1 ร่วมบูรณาการออกตรวจเรือประมงตามมาตรการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานไร้การควบคุม (IUU. Fishing.)

สทช.1 ร่วมบูรณาการออกตรวจเรือประมงตามมาตรการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานไร้การควบคุม (IUU. Fishing.)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมบูรณาการตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ 12/2563 ณ บริเวณพื้นที่ทะเลจังหวัดระยอง 
   ตรวจพบเรือประมงทะเล จำนวน 4 ลำ
   ตรวจพบลูกจ้างเรือประมง รวมจำนวน 18 คน  (แยกเป็นสัญชาติไทย  8 คน/กัมพูชา 9 คน/ลาว 1 คน)
   โดยมีรายละเอียดการตรวจฯ ดังนี้
1. ชื่อเรือ : ป.โชคศรีวรรณา 1 ทะเบียนเรือเลขที่ : 292121187 ขนาดเรือ : 39.28 ตันกรอส
ประเภทเครื่องมือ : อวนครอบหมึก เครื่องหมายประจำเรือประมง : TM586E
เจ้าของเรือ : นายรุ่ง สมุทรเสน ชื่อไต้ก๋งเรือ : นายชัย สุรรณรักษ์
มีลูกจ้างรวม : จำนวน 4 คน (ไทย 2 คน /กัมพูชา 2 คน )
2. ชื่อเรือ : โชคชัชวาล ทะเบียนเรือเลขที่ : 132104336 ขนาดเรือ : 30.43 ตันกรอส
ประเภทเครื่องมือ : อวนครอบหมึก เครื่องหมายประจำเรือประมง : TM1335E
เจ้าของเรือ : นายสมพร ชัชวาล ชื่อไต้ก๋งเรือ : นายสมพร ชัชวาลย์
มีลูกจ้างรวม : จำนวน 3 คน (ไทย 1 คน / กัมพูชา 2 คน )
3. ชื่อเรือ : ณัฐวุฒิ 1 ทะเบียนเรือเลขที่ : 442001054 ขนาดเรือ :  56.07 ตันกรอส
ประเภทเครื่องมือ : อวนครอบหมึก เครื่องหมายประจำเรือประมง : TM2717E
เจ้าของเรือ : นายธวัช รัตนวงษ์ ชื่อไต้ก๋งเรือ : นายอุทิศ พูลเพิ่ม
มีลูกจ้างรวม : จำนวน 6 คน (ไทย 1 คน / กัมพูชา 5 คน)
4. ชื่อเรือ :  ฐิติพงษ์ 3 ทะเบียนเรือเลขที่ : 302101295 ขนาดเรือ : 28.59 ตันกรอส 
ประเภทเครื่องมือ : อวนครอบหมึก เจ้าของเรือ : นายธวัช รัตนวงษ์
ชื่อไต้ก๋งเรือ : นายทินกร แปลงศร มีลูกจ้างรวม : จำนวน 5 คน (ไทย 4 คน / ลาว 1 คน)
       >> สรุปผลการตรวจบูรณาการแรงงานในกิจการประมงทะเลครั้งที่ 12/2563 จำนวน 4 ลำ ดังนี้<< 
    1. ไม่พบว่ามีการใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 18 ปี ไม่พบการใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด 
    2. การตรวจสอบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ  อุปกรณ์ความปลอดภัย 
ใบประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ 
ม.258 เรือประมงทุกลำได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
    3. ใบอนุญาตประมงพาณิชย์ การใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำ และที่เกี่ยวข้อง เรือประมงทุกลำได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 
    4. ไม่พบการใช้ยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายบนเรือทุกลำ
    5. ไม่พบการกระทำความผิดตาม พรบ.ตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
    6.ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.2557(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
       เจ้าหน้าที่ชุดตรวจได้มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19)โดยมีการสวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน มีการวัดไข้โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิก่อนลงเรือตรวจ และได้มีการแนะนำไต๋เรือและคนประจำเรือ ให้ทราบถึงวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด