ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาจ้างทำทุ่นกันขยะ ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างทำทุ่นกันขยะ ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ดาวน์โหลด

ประกาศเชิญชวน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 180
เอกสารประกวดราคาจ้าง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 201
ราคากลาง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 191
TOR
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 8.48 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 219