ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์อนุรักษ์ฯ จ.ตราด สทช.1 ร่วมกับทีมสหวิชาชีพและหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลจังหวัดตราด ร่วมบูรณาการตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเล

ศูนย์อนุรักษ์ฯ จ.ตราด สทช.1 ร่วมกับทีมสหวิชาชีพและหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลจังหวัดตราด ร่วมบูรณาการตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเล

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราด ร่วมกับทีมสหวิชาชีพและหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลจังหวัดตราด ร่วมบูรณาการตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเล  ณ บริเวณพื้นที่ทะเลจังหวัดตราด 
ผลการออกตรวจเรือประมงกลางทะเลพบเรือประมงรวมจำนวน 7 ลำ 
โดยมีรายละเอียดการตรวจฯ ดังนี้ 
  1. ชื่อเรือ : บุญพาโชคเจริญ ทะเบียนเรือเลขที่ : 250923632 ขนาดเรือ :  44.19 ตันกรอส
ประเภทเครื่องมือ : อวนลากคานถ่างเครื่องหมายประจำเรือประมง : TM1126A
เจ้าของเรือ : มนฑกานต์ โคกาบุญ 
ชื่อไต้ก๋งเรือ : นายบุญทิ้ง สุนทรวงศ์
มีลูกจ้างรวม : จำนวน 6 คน (ไทย 2คน / กัมพูชา 8 คน)
  2. ชื่อเรือ : ภ.โชคดนัยนาวี2 ทะเบียนเรือเลขที่ :  027505966 ขนาดเรือ :  92.34 ตันกรอส
ประเภทเครื่องมือ : อวนลากคู่ 
เครื่องหมายประจำเรือประมง : TL977A
เจ้าของเรือ : นางวรรณา ปัญจานนท์ 
ชื่อไต้ก๋งเรือ : นายหมุก ตั้งวิชิต
มีลูกจ้างรวม : จำนวน 15 คน (ไทย 1 คน/เมียนมา 14 คน  ) 
  3.ชื่อเรือ : ภ.โชคดนัยนาวี1 ทะเบียนเรือเลขที่ : 217515995 ขนาดเรือ :  52.42 ตันกรอส
ประเภทเครื่องมือ : อวนลากคู่ เครื่องหมายประจำเรือประมง : TM933A
เจ้าของเรือ : นางวรรณา ปัญจานนท์ 
ชื่อไต้ก๋งเรือ : นายแสวง นาเคน
มีลูกจ้างรวม : จำนวน 3 คน (ไทย 2คน / เมียนมา 1 คน)
 4.ชื่อเรือ : ก.โชคไพริน ทะเบียนเรือเลขที่ : 546403013 ขนาดเรือ :  11.96 ตันกรอส
ประเภทเครื่องมือ : อวนลากคานถ่างเครื่องหมายประจำเรือประมง : TS3630A
เจ้าของเรือ : นางพรทิพย์ สุขสถิตย์ 
ชื่อไต้ก๋งเรือ : นายอาทร เรี่ยมประการ
มีลูกจ้างรวม : จำนวน 3 คน (ไทย 3 คน )
 5.ชื่อเรือ : ป.เจริญสุข ทะเบียนเรือเลขที่ : 302301057 ขนาดเรือ :  13.34 ตันกรอส
ประเภทเครื่องมือ : อวนลากคานถ่างเครื่องหมายประจำเรือประมง : TS3126A
เจ้าของเรือ : นายเปี๊ยก เจริญสุข 
ชื่อไต้ก๋งเรือ : นายไกรสร เจริญสุข
มีลูกจ้างรวม : จำนวน 5 คน (ไทย 5 คน)
 6.ชื่อเรือ : โชคบัญชร ทะเบียนเรือเลขที่ : 526480312 ขนาดเรือ :  12.86 ตันกรอส
ประเภทเครื่องมือ : อวนลากคานถ่าง เครื่องหมายประจำเรือประมง : TS2309A
เจ้าของเรือ : นายบัญชร บัวประหลาด 
ชื่อไต้ก๋งเรือ : นายบัญดิษฐ์ บัวประหลาด
มีลูกจ้างรวม : จำนวน 5 คน (ไทย 2คน / กัมพูชา 3 คน)
  7.ชื่อเรือ : อาจารี ทะเบียนเรือเลขที่: 506450559 ขนาดเรือ :  9.97 ตันกรอส
ประเภทเครื่องมือ : อวนลากคานถ่าง เครื่องหมายประจำเรือประมง : TS2363A
เจ้าของเรือ : นางสาวศกุนตลา เชียงเอม 
ชื่อไต้ก๋งเรือ : นายสบาย ทองคำ
มีลูกจ้างรวม : จำนวน 4 คน (ไทย 4 คน)

สรุปผลการตรวจเรือประมงทะเลฯ 
1. ไม่พบว่ามีการใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 18 ปี ไม่พบการใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และไม่ เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด 
2. การตรวจสอบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ  อุปกรณ์ความปลอดภัย ใบประกาศนียบัตรคนใช้  เครื่องจักรยนต์ ม.258 เรือประมงทุกลำได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
3. ใบอนุญาตประมงพาณิชย์ การใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำ และที่เกี่ยวข้อง เรือประมงทุกลำได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 
4. ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.2557  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561   
5. ไม่พบการใช้สารเสพติดสารเสพติด