ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาจ้างทำซั้งเชือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างทำซั้งเชือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ดาวน์โหลด

ราคากลาง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 89
TOR
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.28 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 87
ประกาศเชิญชวน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.17 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 84
เอกสารประกวดราคา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.69 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 81