ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาจ้างทำทุ่นแนวเขตอนุรักษ์(ไข่ปลา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างทำทุ่นแนวเขตอนุรักษ์(ไข่ปลา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ดาวน์โหลด

ราคากลาง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 80
TOR ทุ่นไข่ปลา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.26 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 85
ประกาศเชิญชวน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 82
เอกสารประกวดราคา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.68 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 87