ข่าวเด่น

ข่าวสาร ทช.

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสอบราคาจัดชื้อจัดจ้าง

ข่าวสาร สทช.2

icon-tcnews.png

กฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับ

ข้อมูลทรัพยากรสําคัญ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

graphic
graphic
graphic
ข้อมูลทรัพยากรสําคัญ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ข้อมูลทรัพยากรสําคัญ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ข้อมูลทรัพยากรสําคัญ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข้อมูล ปี 2564

ปะการัง

149,182 ไร่

ปะการัง

ข้อมูล ปี 2563

หญ้าทะเล

160,628 ไร่

หญ้าทะเล

ข้อมูล ปี 2562

ป่าชายเลน

1,737,020 ไร่

ป่าชายเลน

ข้อมูล ปี 2566

แนวชายฝั่ง

3,151 กม.

แนวชายฝั่ง

ข้อมูล ปี 2558

เกาะ

936 เกาะ

เกาะ

ข้อมูล ปี 2562

หาด

736 แห่ง

หาด

ข้อมูล ปี 2566

เต่าทะเล

5 ชนิด

เต่าทะเล

ข้อมูล ปี 2566

พะยูน

1 ชนิด

พะยูน

ข้อมูล ปี 2566

โลมา

11 ชนิด

โลมา

ข้อมูล ปี 2566

วาฬ

16 ชนิด

วาฬ

ข้อมูล ปี 2566

สัตว์สงวน

5 ชนิด

สัตว์สงวน

ข้อมูล ปี 2566

พื้นที่คุ้มครอง ทช.

13 แห่ง

พื้นที่คุ้มครอง ทช.

ระบบสารสนเทศ โครงการสำคัญ ทั้งหมด