เกี่ยวกับเรา

อำนาจหน้าที่

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ชลบุรี

1. ให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี

    (1) จัดทำแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งพื้นที่ชายฝั่งตามแผนหลักของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

    (2) กำหนดมาตรการในการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งตามความเหมาะสมแก่สภาพพื้นที่

    (3) ป้องกัน ปราบปราม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

    (4) สำรวจ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานสถานภาพทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

    (5) สำรวจ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง

    (6) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนชายฝั่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

    (7) เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดและสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

    (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนบริหารทั่วไป

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ปฏิบัติงานสารบรรณ
 2. ดำเนินการเกี่ยวงบประมาณ การเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานอำนวยการ งานเลขานุการ และงานประสานงานราชการ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่และบุคลากร
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลนตามแผนหลักของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 2. กำหนดมาตรการในการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลนตามความเหมาะสมแก่สภาพพื้นที่
 3. ป้องกัน ปราบปราม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน
 4. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ตามแผนหลักของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 2. กำหนดมาตรการในการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล
 3. ป้องกัน ปราบปราม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
 4. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไป

 1. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนชายฝั่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 2. ให้คำปรึกษาแก่ประชาชน ชุมชนชายฝั่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ การปลูก การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 3. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการการปลูก การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนของสังคม ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน รวมทั้งสนับสนุน เสริมสร้าง พัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและชุมชนชายฝั่ง
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนบอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ตามแผนหลักของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 2. กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และบริหารจัดการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
 3. สำรวจ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งและสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 4. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย