เกี่ยวกับเรา

พื้นที่รับผิดชอบ

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2

รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ

 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดชลบุรี

                ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรีมีการผสมผสานกันมากถึง 5 แบบ ทั้งที่ราบลูกคลื่น และ
เนินเขาที่ราบชายฝั่งทะเล ที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกง พื้นที่สูงชัน และภูเขา รวมถึงเกาะน้อยใหญ่อีกมากมาย
พื้นที่ราบชายฝั่งทะเล นั้นพบตั้งแต่ปากแม่น้ำบางปะกง ถึงอำเภอสัตหีบ เป็นที่ราบแคบๆ ชายฝั่งทะเล
มีภูเขาลูกเล็ก ๆ สลับเป็นบางตอน พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกง มี
ลำน้ำคลองหลวงยาว 130 กิโลเมตร
ต้นน้ำอยู่ที่อำเภอบ่อทอง และอำเภอบ้านบึง ผ่านพนัสนิคม ไปบรรจบเป็นคลองพานทองไหลลงสู่แม่น้ำ
บางปะกง โดยดินตะกอนอันอุดมสมบูรณ์จากการพัดพาของแม่น้ำบางปะกงนี้เอง ได้ก่อให้เกิดที่ราบลุ่ม
เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม จังหวัดชลบุรี

                จังหวัดชลบุรี มีอาณาเขตติต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

                                   ทิศเหนือ          มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอบางปะกง อำเภอบ้านโพธิ์
                                                          อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
                                   ทิศตะวันออก    มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
                                                          อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กิ่งอำเภอวังจันทร์ และ
                                                          อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
                                   ทิศใต้              มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอบ้านฉาง อำเภอเมืองระยอง
                                                          กิ่งอำเภอวังจันทร์ อำเภอแกลง อำเภอบ้านค่าย และ
                                                          อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
                                   ทิศตะวันตก      มีอาณาเขตติดต่อกับชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย

 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา

               จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นที่ราบลุ่มมีที่ดอนเป็นบางส่วนโดยเฉพาะในเขตอำเภอสนามชัยเขต
และอำเภอท่าตะเกียบส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลอนประกอบด้วยภูเขาเตี้ยๆ หลายลูก ป่าไม้ขึ้นปกคลุม
ทึบเต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด ไม้มีค่าอุดมสมบูรณ์บางส่วนของพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 20 เมตร
แต่บางส่วนอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล

                จังหวัดฉะเชิงเทราอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

                                ทิศเหนือ              ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี และนครนายก
                                ทิศใต้                  ติดต่อกับจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และอ่าวไทย
                                ทิศตะวันออก        ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว
                                ทิศตะวันตก          ติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร


ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสมุทรปราการ

               จังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่พื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านกลางแยก
พื้นที่ออกเป็นด้านตะวันตก และด้านตะวันออก และมีลำคลองรวม 95 สาย โดยเป็นคลองชลประทาน
14 สาย คลองธรรมชาติ 81 สาย ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปสามารถแบ่งพื้นที่ออกได้เป็น 3 ส่วน
คือ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มทั้งหมด บริเวณตอนใต้ใกล้ชายฝั่งทะเล น้ำทะเล
ท่วมถึงและที่ดินจะเค็มจัดในฤดูแล้ง และบริเวณที่ราบกว้างใหญ่ทางตอนเหนือ และทางตะวันออก
ซึ่งจะเป็นที่ราบลุ่มติดต่อกันตลอด มีคลองชลประทานหลายแห่ง

              จังหวัดสมุทรปราการ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

                             ทิศเหนือ          ติดกับกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 55 กิโลเมตร
                             ทิศใต้              ติดกับอ่าวไทย (พื้นที่ชายฝั่งของทะเล) ระยะทาง 47.20 กิโลเมตร
                             ทิศตะวันออก    ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 42.60 กิโลเมตร
                             ทิศตะวันตก      ติดกับกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 34.20 กิโลเมตร

เอกสารแนบ

ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งชลบุรี
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 13.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 16,341
ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฉะเชิงเทรา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 7.51 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3,209
ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสมุทรปราการ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 9.54 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 7,696