ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสมุทรปราการ

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 7 เมษายน 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยนายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผอ.สทช.2 ,นายวุฒิพงษ์ วงศ์อินทร์ ผอ.สสค.พร้อม เจ้าหน้าที่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสมุทรปราการและรับฟังแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มชุมชนชายฝั่ง  เพื่อการสนับสนุน ตาม ม.16 แห่ง พรบ.ทช. ณ โรงเรียนนอกกะลา(บ้านลุงสอนหลาน) บ้านคลองเสาธง ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โดยมี คณะทำงานจัดทำร่างสถานการณ์ฯ ,กลุ่มชุมชนชายฝั่ง ,เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พร้อมด้วยคณะผู้สังเกตการณ์ จำนวน 35 คน เข้าร่วมประชุม โดยมีการชี้แจงแนวทางการรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงาน รับฟังความคิดเห็นสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ให้ได้ข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น ด้านป่าชายเลน ด้านการประมง รวมถึงด้านท่องเที่ยว เพื่อเป็นข้อมูลจัดทำร่างฯ เสนอคณะกรรมการฯ จังหวัด และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อไป