ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดแล้ว...ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เปิดแล้ว...ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้กำหนดตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ระดับกรม ต้องมีการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)  

          ทั้งนี้ ในส่วนของระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้นำไปเผยแพร่ผ่ายเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ได้จัดทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และสามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://dmcr.gdcatalog.go.th/ ซึ่งหน่วยงานกาครัฐและประชาชน ผู้สนใจ สามารถเข้าถึงและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป