ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบธรรมภิบาลออนไลน์

ระบบธรรมภิบาลออนไลน์

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
นำไปปรับใช้ในการดำเนินการยกระดับ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต่อไป โดยสามารถรับชมได้ที่ ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์ https://ggde.nacc.go.th/ หัวข้อ สื่อเรียนรู้ ITA