ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 เตรียมจัดที่ดินเพื่ออยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน

สทช.2 เตรียมจัดที่ดินเพื่ออยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากอำเภอเมืองชลบุรี , องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่ตรวจสภาพป่า กรณีจังหวัดชลบุรี ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุมชน เนื้อที่ 4-0-82 ไร่ ท้องที่ บ้านปากคลอง ม.6 ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด